آدرس اینترنتی "سازمان امور مالیاتی کشور" tax.gov.ir می باشد و این سایت (tax.ir) خصوصی بوده و هیچ وابستگی به هیچ سازمان دولتی و غیر دولتی ندارد.

https://epay-ir.com